برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم مطهره رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مطهره رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

با عنوان:

بررسی رابطه فلات شغلی و اخلاق کاری با تعدیلگری سابقه خدمت در معلمان مقطع ابتدایی شهر گلبهار خراسان رضوی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر مجتبی بذرافشان مقدم

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر نرگس آهنچیان

زمان: 1402/11/4 ،   ساعت 15

مکان: سالن شورا شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان کارشناسی ارشد آزاد است

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.