گروه مددکاری اجتماعی

مدیر گروه:
قاسم قجاوند

دکتر قاسم قجاوند

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

رشته مقطع
مددکاری اجتماعی کارشناسی
مددکاری اجتماعی کارشناسی ارشد
اعضاء هیات علمی
دکتر طالبیان

دکتر جعفر طالبیان شریف

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

قاسم قجاوند

دکتر قاسم قجاوند

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

دکتر محمود آزادی

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

دکتر هادی غلام محمدی

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

دکتر فاطمه جعفری

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

دکتر زهره السادات علوی شهری

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

برنامه زمان بندی شده نیمسال های تحصیلی رشته ی مددکاری اجتماعی در مقطع کارشناسی

برنامه زمان بندی شده نیمسال های تحصیلی رشته ی مددکاری اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد

سرفصل دروس رشته رشته مددکاری اجتماعی در مقطع کارشناسی

سرفصل دروس رشته رشته ی مددکاری اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد