مدیریت آموزشی

مدیر گروه:
دکتر حسینعلی کوهستانی

دکتر حسینعلی کوهستانی

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد

رشته مقطع
مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد
اعضاء هیات علمی
دکتر حسینعلی کوهستانی

دکتر حسینعلی کوهستانی

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر داورپناه

دکتر محمدرضا داورپناه

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر نرگس آهنچیان

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

دکتر وفا ارجمندی نژاد

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

دکتر احمد جوان جعفری بجنوردی

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

دکتر امیرحسین مرادی دلوئی

دکتر امیرحسین مرادی دلوئی

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

برنامه زمان بندی شده نیمسال های تحصیلی رشته مدیریت آموزشی و آموزش و بهسازی منابع انسانی در مقطع کارشناسی ارشد

سرفصل دروس رشته مدیریت آموزشی و آموزش و بهسازی منابع انسانی