مدیریت آموزشی

مدیر گروه:
دکتر حسینعلی کوهستانی

دکتر حسینعلی کوهستانی

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد

رشته مقطع
مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد
اعضاء هیات علمی
دکتر حسینعلی کوهستانی

دکتر حسینعلی کوهستانی

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر داورپناه

دکتر محمدرضا داورپناه

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد

woocommerce-placeholder

دکتر نرگس آهنچیان

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

woocommerce-placeholder

دکتر وفا ارجمندی نژاد

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

jafari-bojnordi

دکتر احمد جوان جعفری بجنوردی

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

دکتر امیرحسین مرادی دلوئی

دکتر امیرحسین مرادی دلوئی

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

برنامه زمان بندی شده نیمسال های تحصیلی رشته مدیریت آموزشی و آموزش و بهسازی منابع انسانی در مقطع کارشناسی ارشد

سرفصل دروس رشته مدیریت آموزشی و آموزش و بهسازی منابع انسانی