هیات موسس

آیت الله دکتر محمدهادی عبدخدائی
( رئیس هیات موسس)

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر طالبیان

دکتر جعفر طالبیان شریف
(دبیر هیات امناء)

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر داورپناه

دکتر محمدرضا داورپناه

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مرتضوی

دکتر سعید مرتضوی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر شعبانی

دکتر بختیار شعبانی ورکی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر هاشم آبادی

دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عبدخدایی

دکتر محمدسعید عبدخدائی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
خزانه دار

دکتر بذرافشان

دکتر مجتبی بذرافشان مقدم

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد