کمیته انضباطی

کمیته انضباطی

کمیته انضباطی دانشجویان، به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویان موظف است با تاکید بر موازین شرعی، اخلاقی، قانونی و حقوقی به این تخلفات رسیدگی نماید. ضرورت دارد که این برخورد، توأم با حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی دانشجو باشد؛ از اولین مراحل تذکر و ارشاد آغاز شده و زمینه اجتناب از تخلف و میل به اصلاح را در فرد خاطی و محیط ایجاد نماید.

با ضرورتی که در جهت‌دهی هرچه بیشتر کمیته‌های انضباطی به سمت قانون‌گرایی وجود دارد به منظور اتقان احکام کمیته‌های انضباطی، بر اساس آیین‌نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب و«شیوه‌ نامه» مربوطه، تخلفات مورد رسیدگی قرار می گیرد. آیین نامه انضباطی در بخش آیین نامه ها سایت موسسه قابل دسترسی است.