هیئت علمی

دکتر حسینعلی کوهستانی
دکتر حسینعلی کوهستانی مرتبه علمی: استاد
دکتر مرتضوی
دکتر سعید مرتضوی مرتبه علمی: استاد
دکتر داورپناه
دکتر محمدرضا داورپناه مرتبه علمی: استاد
دکتر محمد عبدخدایی
دکتر محمدهادی عبدخدایی مرتبه علمی: استادیار
دکتر طالبیان
دکتر جعفر طالبیان شریف مرتبه علمی: استادیار
woocommerce-placeholder
دکتر نرگس آهنچیان مرتبه علمی: استادیار
azadi
دکتر محمود آزادی مرتبه علمی: استادیار
woocommerce-placeholder
دکتر وفا ارجمندی نژاد مرتبه علمی: استادیار
jafari-bojnordi
دکتر احمد جوان جعفری بجنوردی مرتبه علمی: استادیار
قاسم قجاوند
دکتر قاسم قجاوند مرتبه علمی: استادیار
دکتر امیرحسین مرادی دلوئی
دکتر امیرحسین مرادی دلوئی مرتبه علمی: استادیار
woocommerce-placeholder
دکتر انوش امیدی مرتبه علمی: استادیار
gholam-mohamadi
دکتر هادی غلام محمدی مرتبه علمی: استادیار
woocommerce-placeholder
دکتر فاطمه جعفری مرتبه علمی: استادیار
ax
دکتر امیر کرمی مرتبه علمی: استادیار
woocommerce-placeholder
دکتر زهره السادات علوی شهری مرتبه علمی: استادیار