شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد

سال تحصیلی مقطع تحصیلی گروه آموزشی شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی شهریه متغیر برای هر واحد درسی شهریه هر واحد پایان نامه
نظری عملی
1401-1402 کارشناسی ارشد علوم انسانی 21,234,164 3,844,718 5,767,078 11,796,759

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 به صورت علی الحساب طبق اطلاعیه ثبت نام مندرج در بخش اطلاعیه ها دریافت می گردد.