گروه روانشناسی

مدیر گروه:
دکتر طالبیان

دکتر جعفر طالبیان شریف

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

رشته مقطع
روان شناسی کارشناسی
روان شناسی عمومی کارشناسی ارشد
اعضاء هیات علمی
دکتر طالبیان

دکتر جعفر طالبیان شریف

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمود آزادی

دکتر محمود آزادی

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

قاسم قجاوند

دکتر قاسم قجاوند

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

برنامه زمان بندی شده نیمسال های تحصیلی رشته ی روانشناسی

برنامه زمان بندی شده نیمسال های تحصیلی رشته ی روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد

سرفصل دروس رشته رشته ی روانشناسی در مقطع کارشناسی

سرفصل دروس رشته رشته ی روانشناسی عمومی