دروس عمومی معارف

مدیر گروه:
دکتر محمد عبدخدایی

دکتر محمدهادی عبدخدایی

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

اعضاء هیات علمی

اساتید مدعو