حوزه ریاست

خزانه دار
دکتر عبدخدایی

دکتر محمد سعید عبدخدائی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

حراست
دکتر اعظمی

محمدرضا اعظمی طبس

مدیر حراست

محمد اصلانی

محمد اصلانی

حراست فیزیکی

نظارت و ارزیابی
دکتر مرتضوی

دکتر سید سعید مرتضوی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دفتر فناوری اطلاعات

ندا جولائی

امیر شهریاری

مشاوران
دکتر هاشم آبادی

دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی

مشاور آموزشی

دکتر بذرافشان

دکتر مجتبی بذرافشان مقدم

مشاور فرهنگی

دکتر شعبانی

دکتر بختیار شعبانی ورکی

مشاور پژوهشی