صندوق رفاه

نداجولائی

کارشناس صندوق رفاه

دانشجویان شاغل به تحصیل در این موسسه در مقاطع تحصیلی مختلف در هر نیمسال تحصیلی از مزایای وام شهریه در چارچوب اعتبار تخصیصی از صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف بهره مند خواهند شد.

در آغاز هر نیمسال تحصیلی اطلاعیه ثبت نام برای دریافت وام شهریه اعلام و متقاضیان می توانند در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت درخواست و تکمیل و تحویل مدارک موردنیاز اقدام نمایند.

شرح وظایف
 • اجرای کلیۀ بخشنامه‌های صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوع در ارتباط با وام دانشجویان.
 • شناسایی دانشجویان واجد شرایط دریافت وام‌های دانشجویی مطابق ضوابط و آئین‌نامه‌های مربوط
 • بررسی مدارک و مستندات مربوط به وام شهریه مورد درخواست دانشجویان واجد شرایط
 • ثبت، پردازش و تأیید اطلاعات فردی و تحصیلی متقاضیان واجد شرایط دریافت وام‌ شهریه در سیستم جامع اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان
 • بررسی پروندۀ الکترونیکی برای دانشجویان و دانش‌آموختگان بهره‌مند از تسهیلات وام دانشجویی
 • بررسی و انجام امور مربوط به تسویه‌حساب دانشجویان و دانش‌آموختگان در سامانۀ آموزشی موسسه
 • صدور دفترچۀ اقساط برای دانش‌آموختگان بهره‌‌مند از وام‌
 • انجام امور بایگانی اسناد و مدارک دانش‌آموختگان بهره‌مند از تسهیلات وام صندوق رفاه دانشجویان
 • پیگیری اخذ مطالبات صندوق رفاه دانشجویان
 • پاسخگوئی به مراجعات حضوری و غیرحضوری دانشجویان و دانش‌آموختگان.
 • انجام امور اطلاع‌رسانی مربوط به خدمات دانشجویی.