شهریه دانشجویان کارشناسی

سال تحصیلی مقطع تحصیلی گروه آموزشی شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی شهریه متغیر برای هر واحد درسی شهریه دروس عملی؛ آزمایشگاهی؛ به ازای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد کارورزی/ پروژه/ پایان نامه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی نظری
1401-1402 کارشناسی علوم انسانی 12,822,564 615,482 923,226 974,515 769,354 2,564,512

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 به صورت علی الحساب طبق اطلاعیه ثبت نام مندرج در بخش اطلاعیه ها دریافت می گردد.