امور دانشجویی

حسن اخلاقی قاسمی

مدیر خدمات دانشجویی و رفاه

هادی زاهدی نسب

خدمات

سعید آزادنیا

سعید آزادنیا

خدمات

وظایف

اداره امور خوابگاه ها، تغذیه، بوفه دانشجویی، انتشارات ، رفاه دانشجویی، حمل ونقل … و ایجاد هماهنگی لازم بین آنها؛
 تهیه و تنظیم آیین نامه های داخلی خوابگاه ها، امور تغذیه  و همچنین  نظارت ، کنترل و تدوین برنامه تغذیه دانشجویان از جمله وظایف واحد امور دانشجویی می باشد.

امور خوابگاه ها

امورخوابگاهها یکی از مهمترین و حساس ترین واحدهای تحت پوشش مدیریت خدمات دانشجویی بوده و وظیفه اصلی آن برنامه ریزی برای ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان غیربومی درچهارچوب مقــــررات موجود می باشد.

دانشجویان غیر بومی به خوابگاههای خودگردان تحت نظارت دانشگاه منتخب استان ( دانشگاه فردوسی مشهد) معرفی می گردند.

امور تغذیه

توزیع وعده‌های غذایی بر اساس قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان، همچنین تجهیز، نگه‌داری، نظارت بر توسعه فضای غذاخوری‌ها و آشپزخانه‌ها، کنترل کیفی، و نظارت بر حسن انجام کار پیمان‌کاران غذاخوری‌ها و تریاهای موسسه، از وظایف اداره تغذیه محسوب می‌شود