ارتباط با ما

با ما در تماس باشید

شماره های داخلی موسسه
رئیس (آقای دکتر طالبیان شریف) 301 معاون 302
حوزه مدیریت آقای رضاپور 300 نظارت و ارزیابی(آقای دکتر مرتضوی) 304
مشاور فرهنگی(آقای دکتر بذرافشان مقدم) 305 حراست 306
حسابداری (آقای محسن کرامتی) 307 امور مالی (حاج آقای کرامتی) 308
آقای دکتر کوهستانی 309 آقای دکتر داورپناه 310
آقای دکتر طالبیان شریف 311 خانم دکتر ارجمندی نژاد 312
خانم دکتر آهنچیان 313 سرکار خانم رئوفی 314
آبـدارخــانه 333 مسئول آموزش( آقای رضا کرامتی) 200
کارشناس آموزش (آقای محرابی) 201 کارشناس آموزش( آقای قربانی) 108
آقای دکتر آزادی 202 آقای دکتر قجاوند 204
آقای دکتر غلام محمدی 205 خدمات کامپیوتر (سایت) (خانم جولائی) 212
آقای دکتر مرادی دلوئی 208 آقای دکتر جوان¬جعفری 209
کتابـــخانه (خانم امیری) 210 امور فرهــنگی( خانم میرزایی) 211
نگهبـــانی (آقای اصلانی) 100 سلف سرویس 101
خدمات دانشجویی و رفاه (حاج آقای اخلاقی) 102 بسیـــج 103
انتشارات 104 آزمایشگاه روان شناسی 105