ارتباط با ما

با ما در تماس باشید

  شماره های داخلی موسسه
  رئیس (آقای دکتر طالبیان شریف) 301 معاون 302
  حوزه مدیریت آقای محرابی 300 نظارت و ارزیابی(آقای دکتر مرتضوی) 304
  مشاور فرهنگی(آقای دکتر بذرافشان مقدم) 305 حراست 306
  حسابداری (آقای محسن کرامتی) 307 امور مالی (حاج آقای کرامتی) 308
  آقای دکتر کوهستانی 309 آقای دکتر داورپناه 310
  آقای دکتر طالبیان شریف 311 خانم دکتر ارجمندی نژاد 312
  خانم دکتر آهنچیان 313 سرکار خانم رئوفی 314
  آبـدارخــانه 333 مسئول آموزش( آقای رضا کرامتی) 200
  کارشناس آموزش (آقای سجادی) 201 کارشناس آموزش( آقای قربانی) 108
  آقای دکتر آزادی 202 آقای دکتر قجاوند 144
  آقای دکتر غلام محمدی 205 خدمات کامپیوتر (سایت) (خانم جولائی) 212
  آقای دکتر مرادی دلوئی 208 آقای دکتر کرمی 209
  کتابـــخانه (خانم امیری) 210 امور فرهــنگی( خانم میرزایی) 147
  نگهبـــانی (آقای اصلانی) 100 سلف سرویس 101
  خدمات دانشجویی و رفاه (حاج آقای اخلاقی) 102 بسیـــج 103
  انتشارات 104 آزمایشگاه روان شناسی 105