مدیریت ( مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی- بازاریابی، مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی و مدیریت بیمه)

مدیر گروه:
دکتر داورپناه

دکتر محمدرضا داورپناه

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد

رشته های مقطع کارشناسی
مدیریت بازرگانی مدیریت مالی مدیریت صنعتی مدیریت بیمه
رشته های مقطع کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیک مدیریت بازرگانی – بازاریابی
اعضاء هیات علمی
دکتر داورپناه

دکتر محمدرضا داورپناه

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسینعلی کوهستانی

دکتر حسینعلی کوهستانی

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد

woocommerce-placeholder

دکتر نرگس آهنچیان

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

jafari-bojnordi

دکتر احمد جوان جعفری بجنوردی

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

woocommerce-placeholder

دکتر وفا ارجمندی نژاد

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

دکتر امیرحسین مرادی دلوئی

دکتر امیرحسین مرادی دلوئی

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

برنامه زمان بندی شده نیمسال های تحصیلی رشته های گروه مدیریت ( مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی و مدیریت بیمه) در مقطع کارشناسی

برنامه زمان بندی شده نیمسال های تحصیلی رشته های گروه مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد

سرفصل دروس رشته های گروه مدیریت ( مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی و مدیریت بیمه) در مقطع کارشناسی

سرفصل دروس رشته های گروه مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد

  • مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیک
  • مدیریت بازرگانی – بازاریابی