مدیریت ( مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی- بازاریابی، مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی و مدیریت بیمه)

مدیر گروه:
دکتر داورپناه

دکتر محمدرضا داورپناه

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد

رشته های مقطع کارشناسی
مدیریت بازرگانی مدیریت مالی مدیریت صنعتی مدیریت بیمه
رشته های مقطع کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیک مدیریت بازرگانی – بازاریابی
اعضاء هیات علمی
دکتر داورپناه

دکتر محمدرضا داورپناه

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسینعلی کوهستانی

دکتر حسینعلی کوهستانی

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر نرگس آهنچیان

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

دکتر احمد جوان جعفری بجنوردی

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

دکتر وفا ارجمندی نژاد

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

دکتر امیرحسین مرادی دلوئی

دکتر امیرحسین مرادی دلوئی

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

برنامه زمان بندی شده نیمسال های تحصیلی رشته های گروه مدیریت ( مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی و مدیریت بیمه) در مقطع کارشناسی

برنامه زمان بندی شده نیمسال های تحصیلی رشته های گروه مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد

سرفصل دروس رشته های گروه مدیریت ( مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی و مدیریت بیمه) در مقطع کارشناسی

سرفصل دروس رشته های گروه مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد

  • مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیک
  • مدیریت بازرگانی – بازاریابی