تقویم آموزشی

نیمسال اول 1403-1402

انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب از 1402/6/4 لغایت 1402/6/17
آغاز نیمسال تحصیلی از 1402/6/26
حدف و اضافه تحت وب از 1402/7/3 لغایت 1402/7/5
حذف تکدرس از 1402/7/8 لغایت 1402/10/6
ارزیابی دروس از 1402/10/9 لغایت 1402/10/15
پایان کلاسها 1402/10/13
امتحانات از 1402/10/19 لغایت 1402/11/2
مهلت دفاع از پایان نامه 1402/11/30

نیمسال دوم 1403-1402

انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب از 1402/11/1 از 1402/11/10
آغاز نیمسال تحصیلی از 1402/11/14
حدف و اضافه الکترونیکی تحت وب از 1402/11/30 لغایت 1402/12/2
حذف تکدرس از 1402/12/5 لغایت 1403/3/10
ارزیابی دروس از 1403/3/5 لغایت 1403/3/18
پایان کلاسها 1403/3/10
امتحانات از 1403/3/19 لغایت 1403/4/4
مهلت دفاع از پایان نامه/ رساله 1403/6/13

در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحان برگزار نمی شود