رئیس

دکتر طالبیان

دکتر جعفر طالبیان شریف

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

علیرضا رضاپور

علیرضا رضاپور

دفتر ریاست و روابط عمومی