نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

دکتر محمد عبدخدایی

دکتر محمدهادی عبدخدائی

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد