گروه مشاوره

مدیر گروه:
دکتر محمود آزادی

دکتر محمود آزادی

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

رشته مقطع
مشاوره کارشناسی
مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
اعضاء هیات علمی
دکتر طالبیان

دکتر جعفر طالبیان شریف

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمود آزادی

دکتر محمود آزادی

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

قاسم قجاوند

دکتر قاسم قجاوند

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

woocommerce-placeholder

دکتر هادی غلام محمدی

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

woocommerce-placeholder

دکتر فاطمه جعفری

استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

برنامه زمان بندی شده نیمسال های تحصیلی رشته ی مشاوره در مقطع کارشناسی

برنامه زمان بندی شده نیمسال های تحصیلی رشته ی مشاوره خانواده در مقطع کارشناسی ارشد

سرفصل دروس رشته رشته ی مشاوره در مقطع کارشناسی

سرفصل دروس رشته رشته ی مشاوره خانواده در مقطع کارشناسی ارشد