بهمن 4, 1402 - موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم معصومه حضرتی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم معصومه حضرتی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

۴ بهمن ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم معصومه حضرتی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با عنوان: " بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی ناحیه 4 مشهد " استاد راهنما: جناب آقای دکتر مجتبی بذرافشان مقدم استاد ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم مطهره رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم مطهره رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

۴ بهمن ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مطهره رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با عنوان: " بررسی رابطه فلات شغلی و اخلاق کاری با تعدیلگری سابقه خدمت در معلمان مقطع ابتدایی شهر گلبهار خراسان رضوی" استاد راهنما: جناب آقای دکتر ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم آرزو ولی بکی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم آرزو ولی بکی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

۴ بهمن ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم آرزو ولی بکی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با عنوان: " شناسایی رابطه سابقه مدیریتی با تفکر سیستمی مدیران در مدارس پسرانه ابتدایی ناحیه 4 مشهد  " استاد راهنما: جناب آقای دکتر مجتبی بذرافشان مقدم ...