برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم امینه کاظمی راد دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

با عنوان:

اثر بخشی مداخلات مددکاری اجتماعی گروهی بر خودآگاهی و روابط موثر زنان سرپرست خانوار دارای کودکان آزاد دیه عاطفی در شهر کرمان

استاد راهنما: جناب آقای دکتر قاسم قجاوند

استاد مشاوره: جناب آقای دکتر جعفر طالبیان شریف

زمان: 1402/7/20، ساعت 13:30 بعدازظهر

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا)

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.