برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم زهرا پکوک دانشجوی کارشناسی ارشد روان­شناسی عمومی

با عنوان:

اثر بخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر عزت نفس و خودآگاهی دانشجویان دختر با تجربه شکست عاطفی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمود آزادی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر جعفر طالبیان­ شریف

زمان: 1402/7/1، ساعت 10:30صبح

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا)

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.