شهریور 31, 1402 - موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۳۱ شهریور ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم زهرا پکوک دانشجوی کارشناسی ارشد روان­شناسی عمومی با عنوان: " اثر بخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر عزت نفس و خودآگاهی دانشجویان دختر با تجربه شکست عاطفی" استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمود آزادی ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۳۱ شهریور ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم زهره صادق زاده دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان: "نقش سبک دلبستگی مادر در پیش بینی عزت نفس فرزند نوجوان : نقش میانجی ناگویی هیجانی مادر" استاد راهنما: جناب آقای دکتر جعفر طالبیان­ ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۳۱ شهریور ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم الهام حسنی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با عنوان: " بررسی نقش مسئولیت پذیری درک شده توسط دانش آموزان و رابطه آن با عزت نفس ( در پیشرفت تحصیلی)".   استاد راهنما: جناب آقای ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۳۱ شهریور ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم سمیرا نادی خیرآبادی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان: "بررسی هویت تحصیلی، اداراک شایستگی و سبک های یادگیری دانش آموزان خانواده طلاق و مقایسه ان با دانش آموزان عادی" استاد راهنما: جناب آقای دکتر ...