برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مجید مشمول دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

با عنوان:

شناسایی نقش میانجی خلاقیت شغلی معلمان در رابطه میان رهبری تحول گرای مدیران مدارس با راهبرهای  انضباطی معلمان(مورد مطالعه: مدیران و معلمان شهرستان چناران)

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر وفا ارجمندی نژاد

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مجتبی بذرافشان مقدم

زمان: 1402/7/24، ساعت 10:45 صبح

مکان: سالن شورا

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان کارشناسی ارشد آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.