برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم فاطمه سادات مولوی­ پور دانشجوی کارشناسی ارشد روان­ شناسی عمومی

با عنوان:

”  پیش بینی  استفاده آسیب زا از فضای مجازی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه با نقش خودتنظیمی و خودکارآمدی”

استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمود آزادی

استاد مشاور : جناب آقای دکتر جعفر طالبیان­ شریف

زمان: 1402/7/4، ساعت 9:30 صبح

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا)

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.