برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم نجمه غفاری نوغابی دانشجوی کارشناسی ارشد روان­شناسی عمومی

با عنوان:

اثــــر بخشـــی خــود سیســـتم درمـــانی (self-systemTherapy) بر عزت نفس و میزان پرخاشگری در پسران بد سرپرست و بی سرپرست

استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمود آزادی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر جعفر طالبیان­ شریف

زمان: 1402/6/30، ساعت 10:00 صبح

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا)

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.