شهریور 28, 1402 - موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۲۸ شهریور ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم نجمه غفاری نوغابی دانشجوی کارشناسی ارشد روان­شناسی عمومی با عنوان: " اثــــر بخشـــی خــود سیســـتم درمـــانی (self-systemTherapy) بر عزت نفس و میزان پرخاشگری در پسران بد سرپرست و بی سرپرست" استاد راهنما: جناب آقای دکتر ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۲۸ شهریور ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مرضیه مهدیخانی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی با عنوان: " بررسی تاثیر بازاریابی تاثیر گذار بر قصد خرید مشتری با نقش میانجیگری نگرش مشتری ( مورد مطالعه: مشتریان محصولات آرایشی بهداشتی بیژن در ...