برگزاری جلسه دفاع از کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم فاطمه درویشی دانشجوی کارشناسی ارشد روان­شناسی عمومی

با عنوان:

” نقش انعطاف پذیری شناختی و ناگویی هیجانی  در پیش بینی تعارضات زناشویی دانشجویان متاهل مشهد”

استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمود آزادی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر جعفر طالبیان­ شریف

زمان: 1402/7/16، ساعت 9:30 صبح

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا)

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.