خزانه دار

دکتر عبدخدایی

دکتر محمد سعید عبدخدائی

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد