مشاور پژوهشی

دکتر شعبانی

دکتر بختیار شعبانی ورکی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد