مشاور آموزشی

دکتر هاشم آبادی

دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد