تقویم آموزشی آغاز نیمسال تحصیلی

حدف و اضافه الکترونیکی تحت وب از 1401/12/1 لغایت 1401/12/5
حذف تکدرس از 1401/12/6 لغایت 1402/3/18
ارزیابی دروس از 1402/3/17 لغایت 1402/3/25
پایان کلاسها 1402/03/18
کلاسهای جبرانی از 1402/3/20 لغایت 1402/3/25
امتحانات از 1402/3/27 لغایت 1402/4/10
مهلت دفاع از پایان نامه 1402/6/31