به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید.

آمارنامه ها

ایران

درگاه ملی آمار ایران

 

آمارنامه های جهانی

وب سایت مراکز آماری کشورها

آمارنامه کشورهای جهان به تفکیک نام کشورها

آمار تولید و چاپ کتاب در کشورهای مختلف

جهان به روایت آمار

 

مراکز آماری بین المللی

اتحادیه آفریقا

انجمن بین المللی آمار های رسمی (IAOS)

بانک توسعه آسیا(ADB)

جمعیت هفت میلیاردی جهان(UNFPA)

سازمان بین المللی کار(ILO)

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

سازمان کشاورزی و غذا(FAO)

صندوق جمعیت ملل متحد(UNIFPA)

مرکز تجارت بین المللی(ITC)

کمیسون اقتصادی اروپا

اتحادیه اروپا

انیستیتو ملی آمار(ISI)

بخش آمار سازمان ملل متحد

سازمان ، فرهنگی و علمی و آموزشی ملل متحد(UNESCO)

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(UNIDO)

سازمان ملل متحد

صندوق بین المللی پول(IMF)

مراکز آموزشی مطالعات آماری ، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی(SESRTCIC)

کمسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای غرب آسیا

کمیسون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه