به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید.

امانت و گردش کتاب

  • امانت منابع
  • تمدید منابع بصورت حضوری
  •  امور مربوط به مدیریت سیستم امانت.
  • تهیه فهرست منابع مورد درخواست اعضا
  • امور مربوط به عضویت و تسویه حساب. ( دانشجویانی که دارای پروژه های پایان تحصیلی و یا پایان نامه می باشند لازم است که ابتدا یک نسخه چاپی و یک نسخه الکترونیکی از پایان نامه خود را همراه با کارت عضویت به مسئول مربوطه تحویل دهند.
  •  پیگیری دیرکرد ها و برگشت منابع و اجرای مقررات در این زمینه .
  • ارائه آموزش های حضوری به مراجعان جهت استفاده از منابع .
  •   چیدن و برگرداندن منابع برگشتی اعم از کتاب و پایان نامه و تنظیم منابع داخل مخزن.
  •   تهیه فهرست منابع مفقودی.
  •   رف خوانی، وجین مجموعه

مخزن کتابخانه به صورت قفسه باز اداره می شود و جستجو در منابع با استفاده از خود دانشجویان صورت می گیرد .