با توجه به چهارشنبه پایان سال ، کلاس روش تحقیق آقای دکتر داورپناه گروه روانشناسی، برای هردوگروه چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ساعت ۱۴ برگزار می گردد.