دروس زیر به دلیل نرسیدن به حدنصاب حذف گردید:

  • تفسیر موضوعی قرآن   گروه برادران
  • انقلاب اسلامی ایران     گروه خواهران ( گروه ۱)
  • آسیب شناسی روانی۲   رشته مشاوره مقطع کارشناسی