امتحان کاربرد آزمون رغبت و آزمونهای روانشناختی روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ساعت ۱۳ برگزار می گردد.