🔸تعویق امتحان‌های موسسه آموزش عالی حکمت رضوی به مدت یک هفته
 
🔹باتوجه به اعلام فرمانداری، استانداری و ستاد مدیریت بحران، موسسه آموزش عالی حکمت رضوی و کلیه دانشگاه ها تا پایان هفته به علت کمبود گاز تعطیل می باشند لذا کلیه امتحانات موسسه آموزش عالی حکمت رضوی از تاریخ ۱بهمن ماه شروع خواهند شد. امتحان مورخ ۲۴ دی ماه هم در تاریخ ۱ بهمن برگزار خواهد شد.