به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند؛ آئین نامه آموزشی در پرتال شخصی دانشجو قابل مشاهده می باشد. لطفا مطالعه فرمائید در صورت داشتن سئوال از آئین نامه در جلسه روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۰ مطرح فرمائید.