دانشجویان محترم متقاضی درس ورزش۱ (گروه خواهران) روزهای دوشنبه ساعت ۱۴-۱۲ سریعا با امور آموزشی موسسه تماس حاصل فرمایند.