دانشجویان محترم  مقطع کارشناسی ارشد که نقص پرونده دارند نسبت به تکمیل پرونده و تحویل مدارک کمبود از مقطع قبلی سریعا اقدام نمایند.