روز شنبه ۱۵مرداد ماه۱۴۰۱ موسسه اموزش عالی حکمت رضوی تعطیل می باشد.