فارغ التحصیلان رتبه اول مقطع کارشناسی که بیش از یک سال از تاریخ فراغت از تحصیل آنها نگذشته و مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ گردیده اند؛ در صورصورت تمایل به استفاده از سهمیه رتبه اول ، فرم مربوطهرا از صفحه ۴۹۴ دفترچه انتخاب رشته آزمون فوق ، تکمیل و تا تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵ به امور آموزشی موسسه تحویل نمایند.