بنا به درخواست کلیه دانشجویان کلاس، امتحان درس متون تخصصی رشته مدیریت آموزشی به ۱۴۰۱/۴/۵ و امتحان درس اصول حسابداری رشته مدیریت آموزشی به ۱۴۰۱/۴/۲ منتقل گردید.