از دانشجویان محترمی که تا کنون اطلاعات تغذیه خود را روی کارت دانشجویی ثبت ننموده اند، تقاضا می شود به واحد کامپسوتر خانم جولائی مراجعه نمایند.