کلاس  روش تحقیق آقای دکتر داورپناه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی فقط امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ استثنائا ساعت ۱۵/۳۰ آغاز می گردد.