دانشجویان محترم رشته مدیریت مالی ورودی ۹۷ و ماقبل دروس باقیمانده خود را به آموزش موسسه اعلام فرمایند.