به اطلاع متقاضیان محترم وام دانشجویی می رساند درخواست هایی که تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۴ مدارک خود را تحویل ننمایند حذف خواهند گردید.