به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی وام دانشجویی می رساند جهت ثبت نام  وام، ابتدا وارد پرتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی https://bp.swf.ir/  شوید.پس از تائید مسئول مربوطه می بایست در پرتال دانشجویی صندوق رفاه درخواست وام شهریه خود را ثبت نمائید و سپس سندتعهد و سایر مدارک خود را طبق آئین نامه  ، به مسئول امور وام موسسه خانم جولائی تحویل نمائید.شایان ذکر است موسسات غیردولتی – غیرانتفاعی فقط مشمول وام شهریه می باشند.

مهلت ثبت درخواست و تحویل مدارک تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۰ می باشد.

aeenameh (2)

– خواهشمنداست آئین نامه را به دقت مطالعه فرمائید. کلیه ضوابط پرداخت و بازپرداخت وام در آئین نامه قید شده است.

– تنظیم سند باید طبق متن مندرج در آئین نامه باشد.

-عدم تحویل مدارک و سند تعهد در بازه فوق به منزله انصراف متقاضی  از دریافت وام می باشد.

-مبلغ وام برای مقطع کارشناسی  ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال در هر نیمسال و ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

  • هردانشجوی مقطع کارشناسی می تواند در طول ۸ نیمسال تحصیلی خود ۶ بار و هر دانشجویی کارشناسی ارشد می تواند در طول ۴ نیمسال تحصیلی خود ۳ بار در خواست وام دهد( به شرط اینکه تعداد واحد انتخابی از حداقل تعیین شده کمتر نباشد)