کلاس مددکاری جامعه ای ۱در ترم تابستان روزهای یکشنبه در ساعات ۱۶-۱۴ و ۱۸-۱۶ و ۲۰-۱۸ در سامانه وبینار برگزار می گردد.

تاریخ شروع کلاس : ۱۴۰۰/۵/۱۰